“พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร”

วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สำหรับการเป็นผู้นำและการบริหารองค์กร” โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ 1.ดร.วรพจน์ สมมูล 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักฯ และ 4.นางถนอมรัตน์ มหาชัย หัวหน้าสำนักงานสำนักฯ เข้าร่วมโครงการ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง”
2.รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร จากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวข้อ “การบริหารงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ในองค์กร”
3.คุณสุวิชา วิทยาคม ผู้อำนวยการศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ RTCC ในหัวข้อ “การตลาดดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา”
4.คุณปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ในหัวข้อ “จริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหาร
5.รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “การบริหารงานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา”
เพื่อนำพาองค์กรไปยังทิศทางที่ต้องการ และได้ผลลัพธ์ ตามที่กำหนด ดังนั้น การพัฒนาความเป็นผู้นำให้มี ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และเป็นผู้นำที่สร้างแรงผลักดันเชิงบวก ทั้งต่อตนเองและทีมงาน ให้สามารถนำการบริหารงาน บริหารคน และบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้สำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรมุ่งหวัง จึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ภายใต้ความท้าทาย ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

Post Author: AdminEQA