เกี่ยวกับงาน

วิสัยทัศน์ (Vision:V)

สวท. เป็นเลิศในการส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม

พันธกิจ (Mission:M)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในหลากหลายรูปแบบให้มีความทันสมัยและรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา เพื่อบูรณาการการเรียนและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผล การจัดการคลังหน่วยกิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครร่วมกับทุกคณะ

5. การบริการข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลนักศึกษา และเอกสารหลักฐานของงานทะเบียนและวัดผล ที่ถูกต้อง รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัย

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนและมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

7. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

8. ส่งเสริมด้านทรัพยากรสารสนเทศในทุกๆรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ทันต่อเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่มีความรู้และมีคุณธรรม

10. ยกระดับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสู่ความเป็นเลิศตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ค่านิยม (Values : V)

ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริการประทับใจ นำใช้นวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC)

CC1 รอบรู้กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานด้านการศึกษา

CC2 มุ่งเน้นคุณภาพ

CC3 การบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล