บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ทองมวล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กุล

รองผู้อำนวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา 

นางถนอมรัตน์  มหาชัย

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวสุภาณี  ศรีอุทธา
นางสาวนฤมล  ตะธง