โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและงานบริหาร สำนักส่งเสริมวิชา […]

13 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

13 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับก […]

ภาพบรรยากาศการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 23 […]

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน 4

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประส […]

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน 3.2

การทบทวนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ตามแ […]

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน 3

กิจกรรมการเตรียมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ E […]

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน 1

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร ระดับคณะ […]