เอกสารเผยแพร่

ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน KSU-EdPEx

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

1.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันฯ ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน.2566

คู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ Link

-แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2566.Word
-แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2566.PDF
-คู่มือรับการตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2565

-แบบฟอร์ม SAR_EdPEx2565

-แบบฟอร์ม SAR_EdPEx2565 (ไฟล์ Word)

-แบบฟอร์มผู้ตรวจ A-IR-EdPEx200

-แบบฟอร์มผู้ตรวจ B-scoring

-แบบฟอร์มผู้ตรวจ C-Result

-แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน-Feedback Report EdPEx KSU

-แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน-Feedback Report EdPEx KSU (ไฟล์ Word)

-เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ 2563-2566

-คู่มือการประกันคุณภาพฯ ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565

-คู่มือการใช้งาน CHE QA ระดับคณะและสถาบัน

-คู่มือการใช้งาน CHE QA กรรมการระดับหลักสูตร

-คู่มือการใช้งาน CHE QA กรรมการระดับคณะและสถาบัน

-คู่มือการกรอก CHE QA ระดับหลักสูตรเกณฑ์ สกอ.

-คู่มือการกรอก CHE QA ระดับหลักสูตรเกณฑ์อื่น ๆ

รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง SAR

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา