โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน 3.2

การทบทวนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ตามแนวทาง SIPOC Model

วันที่ 2 ก.ค. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน กิจกรรมที่ 3 การทบทวนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ตามแนวทาง SIPOC Model” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกว่า 50 คน
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา โดยได้มีการอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในทุกๆส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อย่างต่อเนื่อง ด้วยดีเสมอมา สำหรับในกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Work process) ตามแนวทาง SIPOC Model ซึ่งเป็นภาพรวมของการระบุกระบวนการทำงานที่ทำให้ ผู้ที่ทำงานนั้นเข้าใจวัตถุประสงค์ในการทำงาน และขอบเขตของงานที่รับผิดชอบมากขึ้น โดย SIPOC จะถูกนำมาใช้เมื่อ ต้องการกำหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน และใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในอนาคต เนื่องจากต้องเข้าใจขอบเขตของงานหรือหน้าที่ในความรับผิดชอบ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

Post Author: usereqa ksu

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *