โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน 1

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร ระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดีและในระบบออนไลน์

Post Author: usereqa ksu